Xuepeng Chen

Village: 
Shui Jin He
County: 
Nan Zhao
Province: 
Country: 

Xuepeng Chen receives microfinance loans to help with her concrete filling business.

Xuepeng Chen - microfinance loans help with her concrete filling business