Hongzhen Mao

Village: 
Shui Jin He
County: 
Nan Zhao
Province: 
Country: 

Hongzhen Mao receives microfinance loans to help with her mushroom farm business.

Hongzhen Mao - Her home
Hongzhen Mao - microfinance loans help with her mushroom farm business