Yiqun Min

Village: 
Jia Gou
County: 
Nan Zhao
Province: 
Country: 

Yiqun Min receives microfinance loans to help with his mushroom farm business.

Yiqun Min - microfinance loans help with his mushroom farm business